Zajímavosti

Zde si můžete přečíst a najít důležité informace co se tyče pejsků .Počínaje stavbou těla psa a konče výcvikem .Vše budu postupně doplnovat .Doufám že vám tyto stránky budou přínosem ..

 

Propozice klubových soutěží KRaAOP:                                          (k 8.5.2009) 
 Soutěž ve výstavním předvádění "Handling" -  ve třech kategoriích:
"Baby handling" - pro štěňátka ve věku do 4 měsíců
"Junior handling" - pro štěňata ve věku 5-9 měsíců
"Open handling" - od 10 měsíců věku psa výše bez omezení.

Hodnotí se projev psa a vzájemná souhra mezi předvádějícím a psem ve výstavním kruhu - tedy chování běžně požadované při prezentaci psa při posuzování. Nehodnotí se exteriér psa.
Soutěž  "Super povaha 1. stupně"
1. Psovod uváže psa v náhubku na určeném stanovišti a odchází do vzdálenosti minimálně 50 m.  Figurant probíhá kolem psa ve vzdálenosti 20 m a následně provádí na psa přímý útok. Je vyzbrojen obuškem, nepoužívá však akustických  projevů k zastrašení psa. Nedochází k fyzickému střetu psa s figurantem. Hodnotí se razance protiútoku psa.
2. Psovod psa ihned odvazuje a prochází s ním skupinou stojících osob, zastavuje se a navazuje hovor člověkem ze skupiny, podává mu ruku. Ve skupince není přítomen žádný pes. Ideální je klidné, ale pozorné chování psa.
 Poznámka: Soutěže 1.stupně se nemůže zúčastnit pes, který se již v minulosti stal jejím vítězem.
Soutěž  "Super povaha 2. stupně"
1. Psovod uváže psa v náhubku na určeném stanovišti a odchází do úkrytu ve vzdálenosti minimálně 50 m. U psa může být ponechán předmět. Ze vzdálenosti minimálně 20 m podniká na psa figurant přímý útok. Je vyzbrojen obuškem a snaží se psa  křikem zastrašit. Nedochází k fyzickému střetu se psem. Hodnotí se razance protiútoku psa.
2. Psovod psa ihned odvazuje a prochází s ním skupinou osob. Některé osoby stojí, jiné sedí na židlích. Ve skupině je přítomen jeden neagresivně se chovající pes. Psovod se zastavuje a navazuje hovor se stojícím člověkem ze skupiny, podává mu ruku. Vše je doprovázeno zvuky z rádiového přijímače. Ideální je klidné, ale pozorné chování psa.
 Poznámka: Soutěže 2.stupně se nemůže zúčastnit pes, který se již v minulosti stal jejím vítězem.
Soutěž  "Super povaha  3. stupně"
1. Psovod uváže psa v náhubku na určeném stanovišti a odchází do úkrytu ve vzdálenosti minimálně 50 m. U psa ponechává předmět. Ze vzdálenosti minimálně 50 m přichází klidně osoba, směřující ke psu. Zastavuje se tak daleko, aby nemohlo dojít k fyzickému kontaktu. Přívětivě hovoří na psa v podřepu a naznačuje podání pamlsku, aby psa odlákala od věci. Pes musí nekompromisně střežit předmět a nenechat se osobou ovlivnit. Osoba odchází, a  když je vzdálena od psa cca 50 m, připojuje se k ní skupina 4 lidí, vybavená 2 židlemi, a všichni směřují opět ke psu. Když se přiblíží na 20 m, skupinka se zastavuje, jedna z osob usedá na židli. S druhou židlí současně vybíhá ze  skupinky figurant a s křikem naznačuje útok židlí na psa. Nesmí dojít ke skutečnému ohrožení psa předmětem a nedochází ani k fyzickému střetu psa s figurantem. Hodnotí se razance protiútoku psa.
2. Psovod psa ihned odvazuje a vchází s ním do skupinky osob, do níž se zapojil i figurant, který rovněž usedá na židli. Psovod se zastavuje a navazuje hovor s 2. sedícím člověkem, který vstává a podává psovodovi ruku. Žádoucí je klidné, ale pozorné chování psa.   
 Poznámka: Účast v soutěži 3. stupně není ničím omezena.
 Soutěž  "Super povaha  4. stupně"
Psovod se psem prochází skupinou několika pohybujících se a hovořících lidí a pokračuje k úvazišti, vzdálenému cca 20 m, kde psa uvazuje a ponechává u něho předmět.Poté odchází do úkrytu.
Do skupiny se mezitím začlení figurant a následně odtud vychází směrem ke psu. Ze vzdálenosti 10-15 m od psa podniká na psa razantní útok s náznaky úderu obuškem a umožňuje psovi zákus.
Hodnotí se: a)chování psa při průchodu skupinou osob, kteří psa neohrožují  b)razantnost zákusu a celkový styl práce psa
Poznámka: Účast v soutěži 4. stupně není ničím omezena.

Soutěž  "Super povaha 5. stupně"   (nově od 8.5.2009)
1. Přepadení z úkrytu: Psovod se (se psem na vodítku a bez náhubku) pohybuje po předem určené trase. Za pohybu je napaden figurantem, který vybíhá z úkrytu a razantně zaútočí na dvojici. Hodnotí se tvrdost a nekompromisnost zákroku psa. Jakékoli povely jsou povoleny.
2 .Likvidace výtržnosti v restauraci: Psovod se psem na vodítku a bez náhubku vstupuje do objektu, v kterém je imitována velmi hlučná zábava a dochází zde k výtržnostem. Figurant v ringovém obleku není pro psa viditelný, je skryt mezi návštěvníky. Psovod se zastavuje na určeném místě a výzývá zúčastněné osoby ke klidu. Společnost reaguje nadměrným hlukem, gestikulací, hází po dvojici (psovod, pes) lehké předměty - plastové lahve, papírové krabice, textilní části oděvu. Po určené době podnikne figurant, vyzbrojený obuškem a dalším lehkým předmětem, na psovoda velmi razantní útok. Psovod drží psa po celou dobu zákroku na vodítku, může ho ovlivňovat libovolnými povely. Hodnotí se tvrdost a nekompromisnost zákroku psa.
Poznámka: Účast v soutěži 5. stupně není ničím omezena.
 
K pravidlům:
Pes je diskvalifikován, neprojeví-li při útoku figuranta žádnou aktivně obrannou reakci (platí pro všech 5 stupňů) či nechá-li se zlákat pamlskem nabízeným cizí osobou (3.stupeň).
V jeden den může konkrétní pes závodit pouze v jednom stupni soutěže (platí od 1/2008) - vyjma stupně 5, který je možno absolvovat v kombinaci s jakýmkoli jiným stupněm.
Je-li do určitého stupně soutěže přihlášen pouze 1 pes, soutěž se v daném stupni nekoná. Totéž plati i u handlingových soutěží.
Přihlášky do soutěží na místě pořádání akce.